Problems of formation and increase of the economic efficiency of milk production


  • Valerii Kolosha National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics»
Keywords: ефективність, коефіцієнт відносної ефективності, продуктивність тварин, кооперація виробництва, прибутковість.

Abstract

Мета. Метою дослідження є розгляд та узагальнення поглядів щодо оцінки сучасних методів і підходів до визначення економічної ефективності виробництва молока.

Методологія / методика / підхід. В якості методу дослідження було обрано аналіз літературних джерел, критична оцінка різних поглядів щодо оцінки ефективності виробництва молока та розробка власних пропозицій відносно даної оцінки.

Результати. Установлено, що для галузі молочного скотарства найбільш поширена практика оцінки економічної ефективності через розрахунок виробництва валової продукції на 1 середньорічну голову тварин, 1 люд.-год, 1 ц корм. од., 1 грн вартості кормів, 1 грн затрат; валовий дохід на 1 голову, на 1 люд.-год; чистий дохід на 1 голову, 1 люд.-год, 1 грн затрат; рівень рентабельності й оплати праці; продуктивність худоби. Констатується, що в Україні є нагальна проблема підвищення рівня економічної ефективності виробництва молока. Відмічається, що саме збитковість галузі скотарства протягом значного періоду часу є одним з головних факторів скорочення як поголів’я, так й обсягу виробництва молока.

Оригінальність / наукова новизна. З метою оцінки рівня ефективності в молочному скотарстві пропонується розраховувати коефіцієнт відносної ефективності витрат в галузі скотарства. Цей показник оцінює співвідношення зміни темпів рівня виробництва товарної продукції (продуктивності тварин) на одну голову зі зміною темпів витрат. Його економічний зміст полягає в тому, що величина цього коефіцієнта на рівні одиниці свідчить, що на підприємстві темп зміни витрат та одержаного через це доходу, або продуктивності, співпадають. Якщо вона більше одиниці, то наявна зростаюча віддача, а якщо менша одиниці – спадна віддача.

Практична цінність / значущість. У теперішніх умовах розвиток галузі скотарства можливий лише за умов функціонування відповідного економічного механізму стимулювання виробників, у тому числі з допомогою державної підтримки через відповідні програми. Це дало б змогу підприємствам здійснювати інвестиції на початкових етапах виробництва.

References

Список використаних джерел

Prasertsri P., Kilmer R. L. The Bargaining Strength of a Milk Marketing Cooperative. Agricultural and Resource Economics Review. 2008. Vol. 37. Is. 2. Pp. 204−210. https://doi.org/10.1017/S1068280500003002.

Njuki E., Bravo-Ureta B. E., Mukherjee D. The Good and the Bad: Environmental Efficiency in Northeastern U.S. Dairy Farming. Agricultural and Resource Economics Review. 2016. Vol. 45. Is. 1. Pp. 22−43. https://doi.org/10.1017/age.2016.1.

Li X., Peterson H. H., Xia T. Demand for Organic Fluid Milk across Marketing Channels. Agricultural and Resource Economics Review. 2018. Vol. 47. Is. 3. Pp. 505−532. https://doi.org/10.1017/age.2017.33.

Ford B. P., Musser W. N., Yonkers R. D. Measuring Historical Risk in Quarterly Milk Prices. Agricultural and Resource Economics Review. 1993. Vol. 22. Is. 1. Pp. 20−26. https://doi.org/10.1017/S1068280500000265.

Špička J., Machek O. Change in the production efficiency of European specialized milk farming. Agricultural Economics. 2015. Vol. 61. Pp. 1−13. https://doi.org/10.17221/112/2014-AGRICECON.

Simo D., Mura L., Buleca J. Assessment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. Agricultural Economics. 2016. Vol. 62. Pp. 482−492. https://doi.org/10.17221/270/2015-AGRICECON.

Žáková Kroupová Z., Čechura L., Havlíková M., Hálová P., Malý M. Shadow prices of greenhouse gas emissions: An application to the Czech dairy production. Agricultural Economics. 2018. Vol. 64. Pp. 291−300. https://doi.org/10.17221/303/2016-AGRICECON.

Huang W., Bruemmer B. Balancing economic revenue and grazing pressure of livestock grazing on the Qinghai–Tibetan–Plateau. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 2017. Vol. 61. Is. 4. Pp. 645−662. https://doi.org/10.1111/1467-8489.12225.

Dillon E. J., Hennessy T., Buckley C., Donnellan T., Hanrahan K., Moran B., Ryan M. Measuring progress in agricultural sustainability to support policy-making. International Journal of Agricultural Sustainability. 2016. Vol. 14. Is. 1. Pp. 31−44. https://doi.org/10.1080/14735903.2015.1012413.

Chagunda M. G. G., Flockhart J. F., Roberts D. J. The effect of forage quality on predicted enteric methane production from dairy cows. International Journal of Agricultural Sustainability. 2010. Vol. 8. Is. 4. Pp. 250−256. https://doi.org/10.3763/ijas.2010.0490.

Peacock C., Hastings T. Meru dairy goat and animal healthcare project. International Journal of Agricultural Sustainability. 2011. Vol. 9. Is. 1. Pp. 203−211. https://doi.org/10.3763/ijas.2010.0571.

Березівський П. С. Відродження галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінка, проблеми, пропозиції. Економіка АПК. 2010. № 2. С. 15–20.

Березівський П. С., Особа Н. П., Березівський З. П. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2009. № 6. С. 18–25.

Зимовець В. Н. Інтенсифікація молочного скотарства та його економічна ефективність. Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. Київ: ІАЕ УААН, 2002. С. 416−420.

Пархомець М. К., Павленко О. М. Наукове забезпечення ефективного розвитку молочного скотарства України (науково-практичні рекомендації) / за ред. М. К. Пархомця. Тернопіль: Економічна думка, 2009. 41 с.

Збарський В. К. Перспективи відродження молочного скотарства на Черкащині. Економіка АПК. 2012. № 10. С. 13−18.

Євчук Л. А. Конкурентні позиції суб’єктів молокопродуктового під комплексу: сучасні тенденції та перспективи. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 11–16.

Здоровцов О. І., Касьянов Л. І., Мацибора В. І., Шиян В. Й. Економіка сільського господарства. Київ: УСГА, 1993. 320 с.

Березівський П. С. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні: дис. ... д-ра екон. наук. Львів, 1998. 467 с.

Козак О. А. Український молочний сектор: тенденції та перспективи розвитку. Агроінком. 2013. № 3−4. С. 34−36.

Духницький Б. В. Тенденції споживання харчових продуктів в Україні. Агроінком. 2013. № 7−9. С. 8−9.

Семенда О. В. Формування стійкої кормової бази як елемента інтенсифікації молочного скотарства. Економіка та управління АПК. 2011. Вип. 6(89). С. 153−156.

Радько В. І. Заготівля молочної сировини в сучасних умовах розвитку АПК. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 10(102). С. 79−82.

Зубченко В. В. Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства. Економіка та управління АПК. 2012. Вип. 9(97). С. 31−35.

Шиян Н. І. Структура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства. Економіка АПК. 2015. № 12. С. 44−49.

Кравченко О. М. Обґрунтування економічної ефективності функціонування молочного сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 1(8). Т. 1. С. 179−186.

Копішинська О. П., Калініченко А. В., Бобир Ю. В. Формування оптимальних управлінських моделей стратегічного розвитку галузі молочного скотарства. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 1(6). Т. 3. С. 147−154.

Кудрявцева Л. Молочне скотарство: курс на ефективність. Пропозиція. 2009. № 4. С. 124−126. URL: https://propozitsiya.com/molochne-skotarstvo-kurs-na-efektivnist.

Матеріали звітної доповіді президента Академії академіка УААН М. В. Зубця на загальних зборах УААН 27 березня 2008 р. Агроінком. 2008. № 3−4. С. 3−11.

Дієсперов В. С. Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 38−44.

Доманський А. Я., Душка В. І. Концептуальні основи розвитку високопродуктивного молочного скотарства в Україні. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 1(8). Т. 1. С. 117−124.

Кільніцька О. С., Звягінцев М. Г. Стан світового ринку молока і молочної продукції та особливості його функціонування в Україні. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 1(8). Т. 1. С. 149−124.

Аверчева Н. О. Напрями та ефективність державної підтримки тваринництва. Таврійський науковий вісник. 2013. Вип. 83. С. 259−264.

References

Prasertsri, P. and Kilmer, R. L. (2008), The Bargaining Strength of a Milk Marketing Cooperative. Agricultural and Resource Economics Review, vol. 37, is. 2, pp. 204−210. https://doi.org/10.1017/S1068280500003002.

Njuki, E., Bravo-Ureta, B. E. and Mukherjee, D. (2016), The Good and the Bad: Environmental Efficiency in Northeastern U.S. Dairy Farming. Agricultural and Resource Economics Review, vol. 45, is. 1, pp. 22−43. https://doi.org/10.1017/age.2016.1.

Li, X., Peterson, H. H. and Xia, T. (2018), Demand for Organic Fluid Milk across Marketing Channels. Agricultural and Resource Economics Review, vol. 47, is. 3, pp. 505−532. https://doi.org/10.1017/age.2017.33.

Ford, B. P., Musser, W. N. and Yonkers, R. D. (1993), Measuring Historical Risk in Quarterly Milk Prices. Agricultural and Resource Economics Review, vol. 22, is. 1, pp. 20−26. https://doi.org/10.1017/S1068280500000265.

Špička, J. and Machek, O. (2015), Change in the production efficiency of European specialized milk farming. Agricultural Economics, vol. 61, pp. 1−13. https://doi.org/10.17221/112/2014-AGRICECON.

Simo, D., Mura, L. and Buleca, J. (2016), Assessment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. Agricultural Economics, vol. 62, pp. 482−492. https://doi.org/10.17221/270/2015-AGRICECON.

Žáková Kroupová, Z., Čechura, L., Havlíková, M., Hálová, P. and Malý, M. (2018), Shadow prices of greenhouse gas emissions: An application to the Czech dairy production. Agricultural Economics, vol. 64, pp. 291−300. https://doi.org/10.17221/303/2016-AGRICECON.

Huang, W. and Bruemmer, B. (2017), Balancing economic revenue and grazing pressure of livestock grazing on the Qinghai–Tibetan–Plateau. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 61, is. 4, pp. 645−662. https://doi.org/10.1111/1467-8489.12225.

Dillon, E. J., Hennessy, T., Buckley, C., Donnellan, T., Hanrahan, K., Moran, B. and Ryan, M. (2016), Measuring progress in agricultural sustainability to support policy-making. International Journal of Agricultural Sustainability, vol. 14, is. 1, pp. 31−44. https://doi.org/10.1080/14735903.2015.1012413.

Chagunda, M. G. G., Flockhart, J. F. and Roberts, D. J. (2010), The effect of forage quality on predicted enteric methane production from dairy cows. International Journal of Agricultural Sustainability, vol. 8, is. 4, pp. 250−256. https://doi.org/10.3763/ijas.2010.0490.

Peacock, C. and Hastings, T. (2011), Meru dairy goat and animal healthcare project. International Journal of Agricultural Sustainability, vol. 9, is. 1, pp. 203−211. https://doi.org/10.3763/ijas.2010.0571.

Berezivskyi, P. S. (2010), Revival cattle industry in agricultural enterprises of Lviv region: assessment issues forecasts. Ekonomika APK, no. 2, pp. 15–20.

Berezivskyi, P. S., Osoba, N. P. and Berezivskyi, Z. P. (2009), Directions of intensification of the development of agricultural enterprises. Ekonomika APK, no. 6, pp. 18−25.

Zymovets, V. N. (2002), Intensyfikatsiia molochnoho skotarstva ta yoho ekonomichna efektyvnist. Osnovni napriamy vysokoefektyvnoho rozvytku poreformenoho ahropromyslovoho vyrobnytstva v Ukraini na innovatsiinii osnovi [Intensification dairy cattle breeding and its economic efficiency. The main directions of highly effective development of post-reform agricultural production in Ukraine based on innovation], NSC «IAE», Kyiv, Ukraine.

Parhomets, M. K. and Pavlenko, O. M. (2009), Naukove zabezpechennia efektyvnoho rozvytku molochnoho skotarstva Ukrainy (naukovo-praktychni rekomendatsii) [Scientific provision of effective development of dairy cattle breeding in Ukraine (scientific and practical recommendations)], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

Zbarskyi, V. K. (2012), Prospects for the revival of dairy cattle breeding in Cherkasy region. Ekonomika APK, no. 10, pp. 13−18.

Yevchuk, L. А. (2012), Competitive positions of the subjects of the dairy product subcomplex: current trends and perspectives. Ekonomika APK, no. 8, pp. 11−16.

Zdorovtsov, O. I., Kasianov, L. I., Matsybora, V. I. and Shyian, V. Y. (1993), Ekonomika silskoho hospodarstva [Economics of Agriculture], USHA, Kyiv, Ukraine.

Berezivskyi, P. S. (1998), Efficiency of production and formation of the market of cattle breeding products in the Carpathian region. DrS Thesis, Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine.

Kozak, O. A. (2013), Ukrainian dairy sector: trends and prospects of development. Ahroinkom, no. 3−4, pp. 34−36.

Dukhnytskyi, B. V. (2013), Trends in the consumption of food products in Ukraine. Ahroinkom, no. 7−9, pp. 8−9.

Semenda, O. V. (2011), Formation of a stable feed base as an element of intensification of dairy cattle breeding. Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 6(89), pp. 153−156.

Radko, V. (2013), Dairy raw material harvesting in modern conditions of development of agroindustrial complex. Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 10(102), pp. 79−82.

Zubchenko, V. V. (2012), Methodological approaches to determining the effectiveness of intensification of dairy cattle breeding. Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 9(97), pp. 31−35.

Shyian, N. I. (2015), Cost structure as a factor in the formation of the level of efficiency of the meat cattle. Ekonomika APK, no. 12, pp. 44−49.

Kravchenko, O.M. (2014), Substantiation of the economic efficiency of the functioning of the dairy agricultural servicing cooperative. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1(8), is. 1, pp. 179−186.

Kopishynska, O. P., Kalinichenko, A. V. and Bobyr, Yu. V. (2013), Formation of optimal managerial models of strategic development of the dairy cattle breeding industry. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1(6), is. 3, pp. 147−154.

Kudriavtseva, L. (2009), Dairy cattle breeding: a course on efficiency. Propozytsiia, no. 4, pp. 124−126, available at: https://propozitsiya.com/molochne-skotarstvo-kurs-na-efektivnist.

Materials of the report of the president of the Academy of Agrarian Sciences of Academician of the UAAS M. V. Zubtsia at the general meeting of the UAAS March 27, 2008. Ahroinkom, no. 3−4, pp. 3−11.

Diiesperov, V. S. (2016), Cattle breeding as the most challenged brunch of animal husbandry. Economy APK, no. 2, pp. 38−44.

Domanskyi, A. Ya. and Dushka, V. I. (2014), Conceptual basis for the development of high-productivity dairy cattle breeding in Ukraine. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1(8), is. 1, pp. 117−124.

Kilnitska, O. S. and Zviahintsev, M. H. (2014), The state of the world market of milk and dairy products and the peculiarities of its functioning in Ukraine. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1(8), is. 1, pp. 149−124.

Avercheva, N. (2013), Directions and effectiveness of state support for livestock. Tavriiskyi naukovyi visnyk, vol. 83, pp. 259−264.

Published
2018-12-20
How to Cite
Kolosha, V. (2018). Problems of formation and increase of the economic efficiency of milk production. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 4(4), 99-112. https://doi.org/10.51599/are.2018.04.04.08
Section
Articles