Formation of costs in cattle breeding as object of economic management


  • Lesia Kucher Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev
Keywords: costs, prime cost, cattle breeding, economic management, agricultural enterprise

Abstract

The purpose of the article is to highlight the results of research on formation of costs in cattle breeding as the object of economic management. The article examines the theoretical and methodological aspects of cattle breeding costs as the object of economic management. A conceptual approach to economic management in cattle breeding formation costs is proposed, which defines the purpose, object, subject, basic conceptual positions, principles, functions, methods, tools, components, system providing; place of economic costs management in cattle breeding formation in the economic management by agricultural enterprises. Suggestions for improving the methodological approaches to costing of prime cost of the main and sideline products of cattle breeding in agricultural enterprises are justified. Practical application of research results in agricultural enterprises can improve the efficiency of economic management of costs formation in cattle breeding

References

Стахурський В. О. Виробничий чинник як елемент управління витратами на підприємстві / В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 133–136.

Петров В. М. Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на ефективність виробництва / В. М. Петров, А. В. Токар // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 55–60.

Охріменко І. В. Витрати та собівартість в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / І. В. Охріменко. – К., 2009. – 35 с.

Маренич Т. Г. Об’єктивна оцінка витрат як основа вдосконалення управління економікою / Т. Г. Маренич // Вісник ХНТУСГ : Екон. науки. Вип. 99. – Х. : ХНТУСГ, 2010. – С. 3–16.

Сіненко М. І. Визначення нормативної собівартості виробництва продукції тваринництва методом економіко-математичного моделювання / М. І. Сіненко // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 53–56.

Воронецька І. С. Визначення собівартості молока на основі енергетичної оцінки кормів / І. С. Воронецька, О. М. Рибаченко, А. В. Тучик // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 38–44.

Мороз С. Г. Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / С. Г. Мороз. – Х., 2012. – 20 с.

Bolton K. Milk production costs in 2009 on Selected Wisconsin Dairy Farms [Electronic resource] / K. Bolton, J. Vanderlin. – University of Wisconsin, Center for Dairy Profitability, 2011. – 17 p. – Mode of access : http://cdp.wisc.edu/milk%20production%20costs.htm.

Klychova G. S. The cost formation mechanism of milk and animal yield in dairy cattle-breeding in conditions of costs grouping by physiological classification / G. S. Klychova, A. T. Iskhakov // Applied Studies in Agribusiness and Commerce. – 2011. – Vol. 5. – pp. 101–103.

Perekhozhuk O. Estimating the Degree of Buyers’ Market Power: Evidence from the Ukrainian Meat Processing Industry / O. Perekhozhuk, A. Matyukha, T. Glauben // Ekonomika APK. – 2013. – no. 4. – pp. 36–47.

Regional-Level Analysis of Oligopsony Power in the Ukrainian Dairy Industry / О. Perekhozhuk, Т. Glauben, R. Teuber, M. Grings // Canadian Journal of Agricultural Economics. – 2015. – № 63 (1). – рр. 43–76.

Шутько Т. І. Економічна сутність управління витратами підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Шутько // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3681.

Шиян В. Шляхи підвищення економічної та соціальної ефективності виробництва продукції скотарства [Електронний ресурс] / В. Шиян, О. Лебединська, В. Ксьонова // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2015. – Vol. 1. – No. 1. – С. 57–68. – Режим доступу : www.are-journal.com.

Гуторов О. І. Економічні засади формування прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах : теоретико-прикладний аспект : моногр. / О. І. Гуторов, Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. – Х. : Точка, 2013. – 490 с.

Лігоненко Л. О. Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України / Л. О. Лігоненко, М. С. Молодоженя // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 65–71.

Лігоненко Л. О. Обґрунтування теоретичних засад економічного управління підприємством з позиції теорії фірми / Л. О. Лігоненко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – С. 227–231.

Лігоненко Л. О. Економічне управління : еволюція поглядів та авторська концепція / Л. О. Лігоненко, Т. В. Харчук // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2013. – № 1(6). – С. 188–197.

Лігоненко Л. О. Концептуальні засади економічного управління підприємством / Л. О. Лігоненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 3. – С. 5–17.

Шульга В. М. Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / В. М. Шульга. – К., 2008. – 20 с.

Мороз С. І. Розробка логістичної моделі управління витратами в м’ясному тваринництві засобами Microsoft Project / С. І. Мороз // АгроСвіт. – 2009. – № 3. – С. 28–31.

Погосова А. В. Інформаційне забезпечення управління витратами на виробництво продукції скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / А. В. Погосова. – К., 2006. – 20 с.

Виробнича економіка : навч. посіб. / За ред. В. Галушко, Г. Штрьобеля. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 400 с.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.com/big/text1528/pg1.htm.

Євтушенко С. М. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / С. М. Євтушенко. – К., 2005. – 21 с.

Старенька О. М. Витрати як об’єкт оперативного управління діяльністю підприємства / О. М. Старенька // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. – 2006. – № 33. – С. 349–353.

Шиян Н. І. Структура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства / Н. І. Шиян // Економіка АПК. – 2015. – № 12. – С. 44–49.

References

Stakhurskyi, V. O. (2015), Production factors as an element of cost management in the enterprise. The formation of market relations in Ukraine, no. 1, pp. 133–136.

Petrov, V. M. and Tokar, A. V. (2008), Methodical approaches to formation of the cost of agricultural production and its impact on the efficiency of production. Ekonomika APK, no. 10, pp. 55–60.

Оkhrimenko, І. V. (2009), Costs and cost price in adjusting of economic relations of agricultural enterprises, Dr.S Thesis, Economics and management enterprises (economics in agriculture and agro-industrial complex), National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics» of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Kyiv, Ukraine.

Marenych, T. H. (2010), The objective assessment costs as a basis for improving economic governance. Journal of Kharkiv National Technical University of Agriculture Petro Vasilenko: Economic Sciences, vol. 99, pp. 3–16.

Sinenko, M. I. (2010), Determining the normative cost production of livestock production by a method economic and mathematical modeling. Ekonomika APK, no. 12, pp. 53–56.

Voronetska, I. S., Rybachenko, O. M. and Tuchyk, A. V. (2013), Determination of milk prime cost baised on the energy evaluation of feed. Ekonomika APK, no. 1, pp. 38–44.

Moroz, S. G. (2012), Cost price in the system of competitive factors of livestock production in the agricultural enterprises, Abstract of Ph.D dissertation, Economy and management of enterprises (by types of economic activity), Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaeva, Kharkiv, Ukraine.

Bolton, K. and Vanderlin, J. (2011), Milk production costs in 2009 on Selected Wisconsin Dairy Farms [Online], available at: http://cdp.wisc.edu/milk%20production%20costs.htm.

Klychova, G. S. and Iskhakov, A. T.(2011), The cost formation mechanism of milk and animal yield in dairy cattle-breeding in conditions of costs grouping by physiological classification. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, vol. 5. pp. 101–103.

Perekhozhuk, O., Matyukha, A. and Glauben, T. (2013), Estimating the Degree of Buyers’ Market Power: Evidence from the Ukrainian Meat Processing Industry. Ekonomika APK, no. 4, pp. 36–47.

Perekhozhuk, О., Glauben, T., Teuber, R. and Grings, M. (2015), Regional-Level Analysis of Oligopsony Power in the Ukrainian Dairy Industry. Canadian Journal of Agricultural Economics, no. 63 (1), рр. 43–76.

Shutko, T. I. (2014), The economic substance of enterprise cost management. Efficient Economy [Online], no. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3681.

Shiyan, V., Lebedinska, O. and Ksonova, O. (2015), Ways of increasing the economic and social efficiency of cattle breeding production. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 1, no. 1, available at: www.are-journal.com.

Gutorov, O. I., Kucher, L. Yu. and Kucher, A. V. (2013), Ekonomichni zasadi formuvannya pributkovosti virobnitstva moloka v agrarnikh pidpriemstvakh: teoretiko-prikladniy aspekt [The economic basis of forming of profitability of milk production in agricultural enterprises: theoretical and applied aspects], Tochka, Kharkiv, Ukraine.

Ligonenko, L. O. and Molodozhenia, M. S. (2014), State and problems of introduction of economic management at Ukrainian enterprises. Economic problems, no. 1, рр. 65–71.

Lihonenko, L. O. (2013), Justification of the theoretical foundations of economic business management from the standpoint of the theory of the firm. Biznes Inform, no. 5, pp. 227–231.

Lihonenko, L. O. and Kharchuk, T. V. (2013), Economic governance: the evolution and the author of the concept. Svitova ekonomika XXI stolittia: tsykly ta kryzy, no. 1 (6), pp. 188–197.

Ligоnenko, L. (2013), Conceptual foundations of economic management of an enterprise. Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics, no. 3, pp. 5–17.

Shulga, V. N. (2008), The mechanism of strategic management costs of the enterprise in the competitive environment, Abstract of Ph.D dissertation, Economy and management of enterprises (by types of economic activity), Kyiv National University of Technologies and Design, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Moroz, S. I. (2009), Development of logistic model of cost management in meat livestock by means Microsoft Project. Agrosvit, no. 3, pp. 28–31.

Pogosova, A. V. (2006), Information provision for expenses management of the cattle breeding production, Abstract of Ph.D dissertation, Accounting, analysis and auditing, National Agrarian University, Kyiv, Ukraine.

Galushko, V. and Shtrobel, G. ed. (2005), Vyrobnycha ekonomika [Producting economy], Nova knyha, Vinnytsia, Ukraine.

Methodical recommendations regarding planning, accounting and calculation cost of products (goods, services) the agricultural enterprises [Online], available at: http://uazakon.com/big/text1528/pg1.htm.

Yevtushenko, S. M. (2005), Depreciation of fixed assets in the accounting system, Abstract of Ph.D dissertation, Accounting, analysis and audit, National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics» of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Kyiv, Ukraine.

Starenka, O. M. (2006), Costs as object operational management activity of the enterprise. Journal of Social and Economic Research, no. 33, pp. 349–353.

Shiyan, N. I. (2015), Structure costs as a factor of efficiency of beef cattle industry. Ekonomika APK, no. 12, pp. 44–49.

How to Cite
Kucher, L. (1). Formation of costs in cattle breeding as object of economic management. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2(1), 152-167. https://doi.org/10.51599/are.2016.02.01.12
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)