Innovations as a source of competitive advantages formation for retailers


  • Anatoly Volosov Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Keywords: competitive advantage, innovation, trade, features, classification

Abstract

Competitive edges of an enterprise depend on its ability to inculcate innovations. The types of innovations are determined according to the belonging of the enterprise to a specific industry. They reflect the features of the industry. In the article peculiar properties of trade and their progress trends which determine specific features of innovations are selected. The existent classifications of innovations are studied and expedience of their use the trade enterprises. The systematized classification is complemented the author signs: trade form, degree of market saturation, functional strategy, orientation, character of origin and introduction, subject of the initiative, type of services. The results of researches allow to co-ordinate innovative and other functional strategies, to manage of innovative activity of trade enterprises more effectively.

References

Список використаних джерел

Шумпетер Й. Теория экономического развития : пер. с англ. / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Фостер Р. Обновление производства : атакующие выигрывают : пер. с англ. / Р. Фостер. – М. : Прогресс, 1987. – 272 c.

Хартман В. Д. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными исследованиями и разработками : пер. с нем. / В. Д. Хартман, В. Г. Шток. – М. : Прогресс, 1979. – 470 c.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития : пер. c венг. / Б. Санто. – М. : Прогресс, 1990. – 367 c.

Дацій О. І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України : монографія / О. І. Дацій. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2004. – 428 с.

Лігоненко Л. І. Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні / Л. І. Лігоненко // Товари і ринки. – 2011. – № 1. – С. 7–14.

Про інноваційну діяльність : Закон України № 40-IV вiд 04.07.2002 р. зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15.

Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

Апопій В. В. Сутність і типологія інновацій в торгівлі / В. В. Апопій, Ю. М. Хом’як // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. – Львівська комерційна академія, 2011. – Вип. 12. – С. 5–9.

Іжевський В. В. Економічна сутність інноваційної діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства [Електронний ресурс] / В. В. Іжевський. – Режим доступу : http://intkonf.org/izhevskiy-vv-ekonomichna-sut-innovatsiynoyi-diyalnosti-pidpriemstv-torgivli-ta-restorannogo-gospodarstva.

Федулова Л. І. Інновації, ініційовані споживачами : можливості залучення торговельних мереж / Л. І. Федулова // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2014. – № 2 (17). – С. 46–63.

Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке : пер. с англ. / П. Друкер. – М. : Вильямс, 2003. – 512 с.

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : пер. с англ. / Ж-Ж. Ламбен. – СПб. : Питер, 2011. – 720 с.

Заблацька Р. А. Інноваційний розвиток сфери послуг [Електронний ресурс] / Р. А. Заблацька. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index. php/ec_n/article/.../255 1/2260.

Наукова та інноваційна діяльність України 2015 рік : стат. зб. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Ващенко Н. Сутність інновацій торговельного підприємства / Н. Ващенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – № 1(28). – С. 369–380.

Горская Ю. А. Инновационная политика и стратегии предприятий в розничной торговле / Ю. А. Горская // Инновационная деятельность. – 2011. – № 4(18). – Вып. 2. – С. 9–14.

Єжакова Н. В. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н. В. Єжакова. – К., 2008. – 22 с.

Знаменський І. О. Інноваційна діяльність у відтворювальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»/ І. О. Знаменський. – К., 2008. – 22 с.

Орлик І. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства роздрібної торгівлі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / І. О. Орлик. – Львів, 2016. – 238 с.

Підкамінний І. М. Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі / І. М. Підкамінний, І. О. Совершенна // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – С. 156–159.

Сиротинська Н. М. Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н. М. Сиротинська. – Львів, 2015. – 255 с.

Солодилов К. В. Инновации в розничных торговых сетях / К. В. Солодилов // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия 10. «Инновационная деятельность». – Вып. 7. – 2012. – С. 29–32.

Флегантова А. Л. Державна політика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку національної економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / А. Л. Флегантова. – Полтава, 2016. – 245 с.

Царегородцева С. Р. Применение инновационных технологий в торговле [Электронный ресурс] / С. Р. Царегородцева, Л. И. Трофимова. – Режим доступа : http://upravlenets.usue.ru/images/53/12.pdf.

References

Schumpeter, J. (1982), Teoryja эkonomycheskogo razvytyja [The Theory of Economic Development], Progress, Moscow, Russia.

Foster, R. (1987), Obnovlenye proyzvodstva: atakujushhye vyigryvajut [Update production: the attackers win], Progress, Moscow, Russia.

Hartman, V. D. (1979), Krytycheskyj analyz burzhuaznыh teoryj y praktyky upravlenyja promыshlennыmy yssledovanyjamy y razrabotkamy [Critical analysis of bourgeois theories and practices in industrial research and development], Progress, Moscow, Russia.

Santo, B. (1990), Innovacyja kak sredstvo эkonomycheskogo razvytyja [Innovation as a means of economic], Progress, Moscow, Russia.

Datsiy, O. I. (2004), Rozvytok innovatsiуnоi diyal'nosti v agropromyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy [The development of innovation in agricultural production in Ukraine], NNC IAE, Kyiv, Ukraine.

Lihonenko, L. I. (2011), Innovative vector trade in Ukraine. Products and markets, no. 1(18), pp. 7–14.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine «On innovation activity», available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15.

Chorna, M. V. and Glukhovа, S. V. (2012), Оtsinkа efektуvnosti innovatsiуnоi diyal'nosti pidpryemstvа [Evaluating the effectiveness of innovation activity], HDUHT, Kharkiv, Ukraine.

Apopyj, V. and Homjak, J. (2011), Essence and typology of innovations in trade. Trade, commerce, business: сoll. sciences. works., Lviv Academy of Commerce, L'viv, vol. 12, pp. 5–9.

Izhevskyi, V. V. The economic essence of innovation trade and restaurant business [Online], available at: http://intkonf.org/izhevskiy-vv-ekonomichna-sut-innovatsiynoyi-diyalnosti-pidpriemstv-torgivli-ta-restorannogo-gospodarstva/

Fedulova, L. I. (2014), Innovations initiated by consumers opportunities to attract retailers. Bulletin of the Ukrainian National University «Law Academy named after Yaroslav Mudry», no. 2(17), рp. 46–63.

Drucker, P. (2003), Zadachy menedzhmenta v XXI veke [Management Challenges in the XXI century], Williams, Moscow, Russia.

Lambin, J-J. (2011), Menedzhment, oryentyrovannyj na rynok [Management, market oriented], Piter, St. Petersburg, Russia.

Zablats'ka, R. A. (2015), Innovative development of services [Online], available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n /article/.../255 1/2260.

State Statistics Service of Ukraine (2015), Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy 2015 rik. Statystychnyi zbirnyk. [Research and innovation Ukraine 2015. Statistical Yearbook], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Vashchenko, N. (2014), Essence of innovation commercial enterprise. Theoretical and applied economic issues, no. 1(28), рp. 369–380.

Gorskaya, Yu. A. (2011), Innovative policies and strategies of enterprises in retail trade. Innovative activities, no. 4(18), vol. 2, pp. 9–14.

Yezhakova, N. V. (2008), Organizational-economic mechanism of activation of innovation activity, Abstract of Ph. D. dissertation, Economy and management of enterprises (by types of economic activity), Kyiv National Economic University named after V. Hetman, Kyiv, Ukraine.

Znamenskii, I. A. (2008), Innovative activity in the reproduction process, Abstract of Ph. D. dissertation, Economic theory and history of economic thought, Kyiv National Economic University named after V. Hetman, Kyiv, Ukraine.

Orlik, I. A. (2016), Investment maintenance of innovative development of retail trade, Ph. D. Thesis, Economy and management of enterprises (by types of economic activity), L'viv Trade and Economic University, L'viv, Ukraine.

Pidkaminnyy, I. M. and Sovershenna, I. A. (2013), Innovative development retailers. Business Inform, no. 1, рр. 156–159.

Syrotyns'ka, N. M. (2015), The economic evaluation of engineering innovation company, Ph. D. Thesis, Economy and management of enterprises (by types of economic activity), National University «L'viv Polytechnic», L'viv, Ukraine.

Solodilov, K. V. (2012), Innovations in retail networks. Bulletin of the Volgograd State University, no. 7, pp. 29–32.

Flehantova, A. L. (2016), Public policy formation innovation and investment potential of the national economy, Ph. D. Thesis, Economics and management of national economy, Poltava University of Economics and Trade, Poltava, Ukraine.

Tsaregorodtseva, S. R. and Trofimova, L. I. Application of innovative technologies in the trade [Online], available at: http://upravlenets.usue.ru/images/53/12.pdf

Published
2016-12-18
How to Cite
Volosov, A. (2016). Innovations as a source of competitive advantages formation for retailers. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2(4), 52-63. https://doi.org/10.51599/are.2016.02.04.05
Section
Articles