(1)
Koliadenko, S.; Andreichenko, A.; Galperina, L.; Minenko, S.; Kovylina, M. Analysis and Forecasting of Ukrainian Agrarian Exports to the EU Countries. Agric. resour. econ. 2020, 6, 29-47.