(1)
Yepifanova, I.; Dzhedzhula, V. Methodology of Evaluation of Innovative Potential of Enterprises. Agric. resour. econ. 2020, 6, 171-190.