(1)
Stadnyk, V.; Krasovska, G.; Izhevskiy, P.; Tomalia, T.; Khomych, L.; Matveev, P. Motivational Aspects of Development of Strategic Network Partnership in the Agro-Industrial Complex. Agric. resour. econ. 2021, 7, 77-101.