(1)
Ivashkiv, I.; Korol, S.; Lyashenko, O.; Sadovska, I.; Nadvynychnyy, S. Financial and Economic Evaluation of Agricultural Insurance Market in Ukraine. Agric. resour. econ. 2021, 7, 44-59.