(1)
Lehenchuk, S.; Raboshuk, A.; Valinkevych, N.; Polishchuk, I.; Khodakyvskyy, V. Analysis of Financial Performance Determinants: Evidence from Slovak Agricultural Companies. Agric. resour. econ. 2022, 8, 66-85.