Environmental and economic assessment of CO2 emissions from soils under different levels of anthropogenic pressure


  • Anatolii Kucher NSC «Institute of agrarian economy»; NSC «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O. N. Sokolovsky»
Keywords: environmental and economic assessment, CO2 emissions from soils, anthropogenic pressure, humus, potential and effective soil fertility, effect

Abstract

It is proposed author’s scientific and methodical approach to quantitative economic (monetary) evaluation of the environmental effect from preventing carbon dioxide emissions from the soil of agricultural lands under different levels of anthropogenic pressure. This approach is based on the principles of the theory of natural capital, physical economy theory, methodology of basic (fundamental) monetary evaluation of arable soil, reflecting their potential fertility as a component of natural capital. It is carried out the economic assessment of losses of carbon from chernozems by various methods of the basic soil tillage, fertilization systems and farming systems by influence the potential and effective fertility of the soil and the environment. Comprehensive assessment of different methods of basic soil tillage shows that most cumulative emissions CO2-equivalents with chernozems and from the combustion of diesel fuel causes plowing – 693 kg/ha, second place takes disking – 645 kg/ha, then – cultivation (638 kg/ha), direct seeding has the least emission capacity (634 kg CO2-equivalents/ha) among the studied ways.

References

Жук В. М. Наукове забезпечення розрахунків ефективності досліджень з бухгалтерського обліку / В. М. Жук // Економічні науки. Сер. «Облік і фінанси». – Вип. 7 (25). Ч. 1. – Луцьк, 2010. – С. 453–463.

Кучер А. В. Еколого-економічні аспекти розвитку низьковуглецевого сільськогосподарського землекористування / А. В. Кучер. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – 68 с.

Осаул А. О. Інституційні аспекти дослідження категорії природного капіталу / А. О. Осаул // Економічний вісник НГУ. – 2009. – № 3. – С. 14–22.

Costanza R. Visions of alternative futures and their use in policy analyses [Electronic resource] / R. Costanza // Ecology and society. – 2000. – Mode of access : http://www.ecologyandsociety.org/vol4/iss1/art5.

Daly H. E. Sustaining our commonwealth of nature and knowledge [Electronic resource] / H. E. Daly. – Mode of access : http://steadystate.org/sustaining-our-commonwealth-of-nature-and-knowledge.

Хокен П. Естественный капитализм. Грядущая промышленная революция : пер. с англ. / П. Хокен, Э. Ловинс, Х. Ловинс. – М. : Наука, 2002. – 459 с.

Кривень О. В. Природний капітал в системі формування екологічно збалансованої економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія» / О. І. Кривень. – Львів, 2005. – 20 с.

Веклич О. «Екологічна ціна» економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 51–60.

Веклич О. «Екологічна ціна» економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 38–45.

Жук В. М. Теоретичні аспекти Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С. 17–25.

Шевчук В. О. Абсолютні блага і ринок : виміри достатності теоретичної економії / В. О. Шевчук // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 103–106.

Савченко Є. В. Оцінка ефективності використання енергії сонця в аграрному виробництві з позицій теорії фізичної економіки / Є. В. Савченко // Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (екон. науки). – 2013. – № 1(2). – С. 287–293.

Жук В. М. Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна : перспективи України в умовах глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zhuk.faaf.org.ua/speech-3.

Руденко М. Д. Енергія прогресу : нариси з фізичної економії [2-ге вид. допов.] / М. Д. Руденко. – Тернопіль : Джура, 2005. – 412 с.

Вороновська О. В. Фізіократичне бачення завдань бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вороновська. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/fiziokratichne-bachennya-zavdan-buhgalterskogo-obliku.html.

Медведєв В. В. Грошова оцінка земель / В. В. Медведєв, І. В. Пліско // Вісн. аграр. науки. – 2006. – № 11. – С. 63–68.

Карманов И. И. Современные проблемы оценки стоимости почв (экологические, экономические и социальные аспекты) / И. И. Карманов // Науч. труды Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева. – 2003. – № 1. – С. 564–580.

Пліско І. В. Вартість запасів рухомого гумусу як складова грошової оцінки земель / І. В. Пліско // Агрохімія і ґрунтознавство. – Вип. 78. – 2012. – С. 45–53.

Медведєв В. В. Оцінювання інвестиційної привабливості та вартості земельної ділянки / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун // Вісник аграр. науки. – 2012. – № 12. – С. 66–72.

Добряк Д. С. Методичні основи затратного підходу в економічній і грошовій оцінці сільськогосподарських земель Автономної Республіки Крим / Д. С. Добряк, А. Г. Мартин, В. М. Вітвіцька // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 2. – С. 3–10.

Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті / [О. О. Бацула, Є. А. Головачов, Р. Г. Дерев’янко та ін.] ; за ред. О. О. Бацули. – К. : Урожай, 1987. – 128 с.

Сябрук О. П. Оцінка втрат вуглецю з чорнозему типового за різних способів обробітку та систем удобрення / О. П. Сябрук // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2013. – № 80. – С. 140–146.

Сябрук О. Сезонна динаміка продукування СО2 та обсяги втрат вуглецю ґрунту за різних способів обробітку, систем землеробства та удобрення / О. Сябрук // Вісник Львівського НАУ. Сер. «Агрономія». – 2013. – № 17(1). – С. 130–137.

Пліско І. В. Вартість рухомого гумусу у ґрунтах різного гранулометричного складу / І. В. Пліско, О. М. Бігун // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Біологія (Біологічні системи). – 2012. – Т. 4, вип. 1. – С. 72–75.

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2010–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Рентабельність сільськогосподарського виробництва у 2010–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів : Наказ Держкомстату від 13.11.2008 р. № 452 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.com/documents/date_3a/pg_gmcywc/pg3.htm.

Стале виробництво та сертифікація біомаси для ринку біопалива ЄС : посібник для виробників та трейдерів [Електронний ресурс] / Н. Сисенко, С. Кандул, М. Гаеблер, Х. Ференбах, С. Кьоппен. – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2012. – 52 с. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/Projects/2011/1_Biomass/23.02.2012_presentation/GIZ_IER_Sustainability_biomass_handbook_17.02.2012.pdf.

Шевченко М. В. Наукові основи систем обробітку ґрунту в польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.01 «Загальне землеробство» / М. В. Шевченко. –Дніпропетровськ, 2015. – 539 с.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку є платниками екологічного податку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=2229.

Екологічний податок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-viii--ekologichniy-poda/.

Козьменко С. М. Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах / С. М. Козьменко, Т. В. Волковець // Вісник СумДУ. Сер. «Економіка». – 2012. – № 1. – С. 11–18.

References

Zhuk, V. M. (2010), The scientific providing calculation efficiency studies on accounting. Ekonomichni nauky. Ser. «Oblik i finansy», vol. 7 (25), part 1, pp. 453–463.

Kucher, A. V. (2015), Ekoloho-ekonomichni aspekty rozvytku nyzkovuhletsevoho silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Ecological and economic aspects of development of low-carbon agricultural land use], Smuhasta typohrafiya, Kharkiv, Ukraine.

Osaul, A. O. (2009), Institutional aspects of research categories of natural capital. The Economic Messenger of the NMU, no. 3, pp. 14–22.

Costanza, R. (2000), Visions of alternative futures and their use in policy analyses. Ecology and society, [Online], available at: http://www.ecologyandsociety.org/vol4/iss1/art5.

Daly, H. E. (2011), Sustaining our commonwealth of nature and knowledge [Online], available at: http://steadystate.org/sustaining-our-commonwealth-of-nature-and-knowledge.

Hawken, P., Lovins, E. and Lovins, Kh. (2002), Estestvennyiy kapitalizm. Gryaduschaya promyishlennaya revolyutsiya [Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution], Nauka, Moscow, Russian Federation.

Кryven, O. V. (2005), Natural capital in the system of forming of the ecologically sustainable economy, Abstract of Ph.D. dissertation, Economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

Veklich, O. and Shlapak, M. (2012), «Environmental cost» of economic growth in Ukraine. Economy of Ukraine, no. 1, pp. 51–60.

Veklich, O. and Shlapak, M. (2012), «Environmental cost» of economic growth in Ukraine. Economy of Ukraine, no. 2, pp. 38–45.

Zhuk, V. M. (2009), Theoretical Aspects of the Concept of development of accounting in the agricultural sector of Ukraine. Accounting and Finance of AIC, no. 1, pp. 17–25.

Shevchuk, V. O. (2009), Absolute blessings and market: measurings of sufficientness of theoretical economy. Ekonomika APK, no. 3, pp. 103–106.

Savchenko, E. V. (2013), Evaluating the effectiveness of using solar energy in agricultural production from the standpoint of physical economy theory. Proceedings of the Tauride Agrotechnological State University (economic sciences), no. 1(2), pp. 287–293.

Zhuk, V. M. (2012), Scientific substantiation the formation of strategic grain reserves, perspectives Ukraine in the conditions of globalization [Online], available at: http://zhuk.faaf.org.ua/speech-3.

Rudenko, M. D. (2005), Enerhiia prohresu: narysy z fizychnoi ekonomii [Energy of progress: essays on physical economy], 2nd ed, Dzhura, Ternopil, Ukraine.

Voronovska, O. V. (2010), Physiocratic vision of the tasks accounting [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/fiziokratichne-bachennya-zavdan-buhgalterskogo-obliku.html.

Medvedev, V. V. and Plisko, I. V. (2006), The monetary assessment of land. News of agrarian sciences, no. 11, pp. 63–68.

Karmanov, I. I. (2003), Modern problems of assessing the cost of soil (environmental, economic and social aspects). Nauch. trudy Pochvennogo in-ta im. V. V. Dokuchaeva, no. 1, pp. 564–580.

Plisko, I. V. (2012), Cost of mobile humus stock as a constituent component of monetary lands-assessment. Agricultural Chemistry and Soil, vol. 78, pp. 45–53.

Medvedev, V. V., Plisko, I. V. and Bigun, O. M. (2012), Assessment of investment appeal and cost of land. News of agrarian sciences, no. 12, pp. 66–72.

Dobriak, D. S., Martyn, A. H. and Vitvitska, V. M. (2009), Methodological basis of cost approach in the economic and monetary assessment of agricultural land of Autonomous Republic of Crimea. Land Management and Cadastre, no. 2, pp. 3–10.

Batsula, O. O., Holovachov, Ie. A. and Derev’ianko, R. H. and other (1987), Zabezpechennia bezdefitsytnoho balansu humusu v grunti [Providing no deficit balance of humus in the soil], Urozhai, Kyiv, Ukraine.

Syabruk, O. P. (2013), Estimated of carbon losses from chernozem under different soil tillage and fertilization systems. Agricultural Chemistry and Soil, vol. 80, pp. 140–146.

Syabruk, O. P. (2013), Seasonal dynamics of producting of СO2 and calculation of volumes of loss of carbon at different methods of treatment, systems of husbandry and fertilizer of soil. Bulletin of Lviv National Agrarian University, Series: Agriculture, no. 17(1), pp. 130–137.

Plisko, I. V. and Bigun, O. M. (2012), Cost of mobile humus in soils of different texture. Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems), vol. 4, is. 1, pp. 72–75.

Average sale prices for agricultural products sold by agricultural enterprises in 2010–2013 [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Profitability level of agricultural production in agricultural enterprises in 2010–2013 [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

State Statistic Service of Ukraine (2008), Order of State Committee Statistics of Ukraine «On approval of the methodical for determining emissions of pollutants and greenhouse gases into the atmosphere from transport vehicles», [Online], available at: http://uazakon.com/documents/date_3a/pg_gmcywc/pg3.htm.

Sysenko, N., Kandul, S. and Gaebler, M. (2012), Sustainable Biomass Production and Certification for the EU Biofuels Market: handbook for Producers and Traders [Online], available at: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2011/1_Biomass/23.02.2012_presentation/GIZ_IER_Sustainability_biomass_handbook_17.02.2012.pdf.

Shevchenko, M. V. (2015), Scientific bases of tillage system in the field rotation of Left-bank Forest-steppe of Ukraine, Dr.S Thesis, General agriculture, Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine.

The payers of fixed agricultural tax is payers of the environmental tax [Online], available at: http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=2229.

The environmental tax [Online], available at: http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-viii--ekologichniy-poda/.

Kozmenko, S. M. and Volkovets, T. V. (2012), Features of environmental taxation in foreign countries. Bulletin of Sumy State University, Series: Economy, no. 1, pp. 11–18.

Published
2016-04-10
How to Cite
Kucher, A. (2016). Environmental and economic assessment of CO2 emissions from soils under different levels of anthropogenic pressure. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2(1), 45-64. https://doi.org/10.51599/are.2016.02.01.04
Section
Articles